β-Arrestin 1 mouse mAb

 • 货号:YM1306
 • 种属:Mouse,Rat,Human
 • 应用:WB

β-Arrestin 1 mouse mAb

 • 货号:YM1514
 • 种属:Human
 • 应用:WB

β-Arrestin 1 (phospho-Ser412) rabbit pAb

 • 货号:YP1557
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

β-1,4-Gal-T5 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5010
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,ELISA

β-1,4-Gal-T3 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5009
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

β-1,4-Gal-T2 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5008
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

β-1,4-Gal-T1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5007
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

β-1,4-GalNAc-T Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5006
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

β-1,3-Gal-TL Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5005
 • 种属:Human,Rat,Mouse,
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

β-1,3-Gal-T4 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5004
 • 种属:Human,Rat,Mouse,
 • 应用:WB,ELISA