β-Tubulin Monoclonal Antibody

 • 货号:YM3114
 • 种属:Zebrafish;Fulvidraco;Blowfish
 • 应用:WB

β-actin Rabbit Polyclonal Antibody(A284)

 • 货号:YN5431
 • 种属:Human;Rat;Mouse
 • 应用:WB;IHC-p;IF(paraffin section)

β-actin Rabbit Polyclonal Antibody(A284)

 • 货号:YM3608
 • 种属:Human;Rat;Mouse
 • 应用:WB;IHC-p;IF(paraffin section)

β-Actin mouse mAb

 • 货号:YM1206
 • 种属:Human;Mouse;Monkey;Goat;Rat;Hamster;Saccharomycescerevisiae;Arabidopsis;Pichiapastoris;Rabbit;Zebrafish;Drosophila;LeafofRice;FruitofCucumber;Chlamydomonas
 • 应用:WB

β-Actin mouse mAb

 • 货号:YM1205
 • 种属:Human;Rat;Mouse;Goat;Monkey;Hamster
 • 应用:WB

β-actin Monoclonal Antibody(M5)

 • 货号:YM3133
 • 种属:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg
 • 应用:WB

β-actin Monoclonal Antibody(A02)

 • 货号:YM3032
 • 种属:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit;Pig;sheep
 • 应用:WB

β Tubulin Polyclonal Antibody

 • 货号:YN5434
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB

β Tubulin Polyclonal Antibody

 • 货号:YM3256
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB

β III Tubulin Polyclonal Antibody

 • 货号:YN5435
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB